Tusia91

25 tekstów – auto­rem jest Tu­sia91.

Jes­tem Tobą ocza­rowa­na. Twoim in­te­lek­tem, dow­ci­pem i zain­te­reso­waniami. Jed­nak naj­częściej myślę o Twoim uśmie­chu i tych cze­kola­dowych oczach o głębo­kim spoj­rze­niu. Masz jed­nak je­den po­ważny de­fekt - kochasz inną. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 stycznia 2013, 22:17

Ludzie są al­pi­nis­ta­mi. Codzien­nie ktoś osiąga szczyt głupoty. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 marca 2011, 12:08

Często żałuję te­go co po­wiem, ale zdarza się, że żałuję słów wy­powie­dzianych przez innych. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 11 czerwca 2010, 21:36

Nie jest prawdą, że tęskno­ta nas za­bija. Ona spra­wia, że nasza miłość jest sil­niej­sza, praw­dziw­sza, dojrzalsza...

Zro­zumiałam to, gdy po miesięcznej rozłące, po­konałam dzielące nas ki­lomet­ry i zo­baczyłam twoją uśmie­chniętą twarz. Dla ta­kich chwil war­to czekać. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 czerwca 2010, 21:02

Jed­ne­go dnia umieram, by następne­go mieć siły do wal­ki. Jeśli kiedyś nie pod­niosę się, oz­nacza to, że zab­rakło mi wiary na lep­sze jutro... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 maja 2010, 22:30

Nie liczę na to, że to ten je­dyny, bo z tym licze­niem to mi źle idzie. Po pros­tu będę go kochać całym ser­cem i cze­kać co z te­go wyniknie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 maja 2010, 21:29

Ty się mar­twisz, że jes­teś szarą myszką. Ja jes­tem obślizgłą ro­puchą... I żyję! ;D 

myśl
zebrała 18 fiszek • 24 kwietnia 2010, 00:05

Każdy człowiek ma coś co go pochłania w całości. Po pros­tu część z nas jeszcze nie od­kryła swej pasji. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 kwietnia 2010, 18:39

Masz pra­wie 2 met­ry, a cza­sami jes­teś dla mnie ta­ki ty­ci. Człowiek bez za­sad, choć wiel­ki, zaw­sze będzie mały. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 kwietnia 2010, 18:56

Kłótnia-pot­rzeb­na po to, by móc do­wie­dzieć się, co tak nap­rawdę myślą o nas inni. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 kwietnia 2010, 14:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tusia91

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność